จะติว GED ไปเพื่อจะอะไรสมมติเราทำแบบทดสอบมิผ่านจะเกิดอย่างไร

GED ประกอบไปด้วยข้อสอบ 5 วิชา ถ้าหากผ่านการทดสอบครบถ้วนทั้งหมดจะได้ใบแต้ม (Transcript) พร้อมทั้งใบวุฒิบัตร (Diploma) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของไทยให้การให้คำมั่นว่ามีเนื้อหาสาระเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทำเอาสามารถนำผลการสอบ GED ไปเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับสถาบันอุดมศึกษาในเมืองไทยได้

สอบ GED สอบผ่านแล้วสามารถนำไปยื่นเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้เลยหรือไม่ เมื่อสอบ GED ผ่านแล้วนับว่าผู้ผ่านการทดสอบมีคุณลักษณะเทียบเท่าผู้ที่ผ่านการทดสอบคอร์ส มัธยมตอนปลายของประเทศไทย แต่แนวการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมักมุ่งหวังคุณลักษณะอื่นๆด้วย ในเรื่องที่อยากยื่นสมัครหลักสูตรอินเตอร์ในระดับสถาบันอุดมศึกษา มักจำเป็นต้องยื่นผลสอบวิชาภาษาอังกฤษ อาทิ IELTS, TOEFL, CU-TEP ไม่ก็บางสถาบันอุดมศึกษาอาจมีข้อสอบภาษาอังกฤษของตัวเองสำหรับทดสอบ ในขณะบางมหาวิทยาลัยอาจขอผลสอบวิชาอื่นๆด้วย เช่น SAT, CU-AAT, MUIC แต่หากยื่นสมัครหลักสูตรไทยในระดับสถาบันอุดมศึกษา จะจำเป็นต้องสอบวิชานานา เช่น GAT, 9 วิชาทั่วไป, O-NET แต่ถ้าว่าการสอบผ่าน GED ทำเอานักศึกษามีสิทธิ์สอบวิชาหลายอย่างเหล่านี้แม้จะยังมิได้เป็นนักเรียนม.6 ก็ตาม (ทำให้ได้โอกาสเห็นข้อสอบก่อนเพื่อนในคราวเดียวกัน) บอกโดยย่อคือ GED เป็น “องค์ประกอบที่สำคัญ” ไม่ก็ “ก้าวแรก” ของการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา  (เร็วกว่าบุคคลอื่น) เพราะ GED อาจจะสอบได้ตลอดทั้งปี ผู้สอบอาจจะใช้เวลาแค่ 1 เดือนในการเตรียมตัวติว GED พร้อมกับสอบ GED จนผ่าน หากพึงประสงค์ทราบกรรมวิธีในการสอบเข้าวิทยาลัยว่าสถาบันอุดมศึกษาใดอยากได้ผลสอบวิชาใดบ้าง  แนะแนวว่าติว GEDก่อนกำหนดไปสอบจะดีเลิศเพราะว่าเราจะได้ความรอบรู้เพิ่มพูนออกจะเยอะ