Tag Archives: คนญี่ปุ่นไม่นิยมแสดงอารมณ์

หลักการทำงานของคนญี่ปุ่นที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์

ทุกประเทศย่อมมีการแบ่งระดับชั้นในสังคมอยู่แล้ว

ส่วนในประเทศญี่ปุ่นนั้นในวัฒนธรรมที่เน้นความสัมพันธ์แบบรวมกลุ่ม เช่น ญี่ปุ่นนั้นการเคารพและรักษาความสัมพันธ์ตามระดับชั้นถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในสังคมและธุรกิจ ระดับชั้นในสังคมตามวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาจากความเชื่อในสัทธิขงจื้อว่าทุกคนในสังคมถูกกำหนดให้อยู่ในระดับชั้นที่แตกต่างกัน คนญี่ปุ่นเมื่อถึงเวลาทำงานแล้วจะเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม แต่ละคนจะมีเอกลักษณ์จากการเข้าร่วมกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัว โรงเรียน และบริษัท

วัฒนธรรมการทำงานของชาวญี่ปุ่น

มีข้อดีในแง่ที่ว่าสอนให้คนทำงานรู้จักการเคารพรักองค์กรของตนเอง การเคารพในตัวผู้อาวุโส ในมุมมองที่ว่าพวกเขาผ่านการทำงานมามากกว่า ย่อมจะให้ทัศนคติและแนวคิดดีๆจากการทำงานสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ หากเรารู้จักนำเอาวัฒนธรรมการทำงานที่ดีงามมาปรับใช้กับการทำงานของเราเอง เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์มีความสำคัญต่อการทำงานมากทีเดียว ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่นำไปสู่การเจรจาในทางธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น

การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีชีวิตรอด คนญี่ปุ่นจึงต้องรู้จักข่มความรู้สึกภายในเพื่อรักษาความปรองดอง และระเบียบสังคม คนญี่ปุ่นไม่นิยมแสดงอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ด้านลบออกมาอย่างเปิดเผย ไม่ได้หมายความว่าจะปิดกั้นความคิดเห็นของตนเอง แต่คนญี่ปุ่นจะใช้วิธีหารือและแก้ไขปัญหาระหว่างกันทางอ้อมแบบตัวต่อตัว ซึ่งไม่ใช่วิธีถกกันที่สาธารณะ เผชิญหน้ากัน หรือทำให้เสียหน้านิสัยอ่อนน้อมยอมตาม ซึ่งประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศเก่าแก่ อารยธรรมนับย้อนหลังได้หลายพันปี แต่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียนประเพณีต่างๆไว้ได้อย่างดี

หลักการที่มีประโยชน์ต่อการทำงานเป็นทีม

เพราะจะช่วยให้ทีมงานมีการพูดคุยสื่อสารถึงความคืบหน้าและปัญหาต่างๆของการทำงาน ซึ่งจะทำให้มีการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และการปรึกษาพูดคุยกับทีมงานก็เหมือนเป็นการช่วยกันคิด ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาการทำงานได้อีกด้วย คนญี่ปุ่นมักจะพยายามวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดอย่างมีหลักการ และพยายามจัดการแก้ปัญหานั้นๆอย่างมีระบบ เพื่ออุดช่องโหว่ของปัญหาให้ได้มากที่สุด และที่สำคัญที่สุดคือ จะทำความเข้าใจกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ตั้งเป้าหมาย และวางแผนเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นๆ